คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 ก.ค. 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมานักดนตรี วง Orchestra โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 28 มิ.ย. 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1 มิ.ย. 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการจัดทำโน๊ตเพลง โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4 เม.ย. 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 30 มี.ค. 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 16 ม.ค. 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สัญญาณไร้สายแบบติดตั้งภายในอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ 13 ธ.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัรฑ์เครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด 55 นิ้ว 7 ธ.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 27 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 27 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 27 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง WALL TYPE ขนาด 9,212 BTU จำนวน 5 ชุด 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานจัดทำหลักสูตร โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการด้านงานประสานงานและบริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับครูดนตรีและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 20 พ.ย. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารมิวสิคพลัส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ต.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ต.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ตู้แอมป์ 16 ส.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีทิมปานี จำนวน 1 ชุด และเครื่องดนตรีมาริมบา จำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะดุริยางคศาสตร์ งานปรับปรุงอาคารคณะดุริยางคศาสตร์ 1 รายการ 12 มี.ค. 2558
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ 10 ม.ค. 2565
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาสัมภาษณ์และจัดทา Interview Video Clip Designer of the Year Live Session 2021 15 ธ.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์มูลค่าต่่า-คอมพิวเตอร์ จ่านวน 6 รายการ 15 ธ.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 ธ.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลาง โครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 7 ธ.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ งานจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ งานจ้างทาสีภายในและงานทาสีระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลาง โครงการ ...ARCADE by Silpakorn University 2021-2023 โครงการการบูรณาการสหวิทยาการ การประชุมวิชาการและการจัดกิจกรรมทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบระดับนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 8 พ.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลางจ้างเหมาทำสื่อบทความออนไลน์ 3 ก.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลาง จ้างเหมาจัดพิมพ์ผลงานสร้างสรรค์ 3 ก.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมผนังน้ำซึม จำนวน 1 งาน 24 ส.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 11 ส.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบป้องกันเสียง 10 ส.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์และทำการหุ้มหนังสังเคราะห์เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง 10 ส.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาซ่อมระบบปฏิบัติการหน่วยความจำฯ จำนวน 1 งาน 15 ก.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างซ่อมรื้อพื้นพรมและปูพื้นกระเบื้องยางพื้นที่ 560 ตารางเมตร 8 ก.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาทาสีห้องประชุมยาใจ 8 ก.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในอาคาร 8 ก.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณา 15 มิ.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ โครงการจ้างเหมาติดตั้งกระจกคัลเลอร์โค้ท 5 เม.ย. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 17 ก.พ. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 9 ก.พ. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟฟ้า 4 ก.พ. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2 ก.พ. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน 2 รายการ 26 ม.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 11 ม.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 11 ม.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 11 ม.ค. 2564
คณะมัณฑนศิลป์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ 25 ธ.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  451 ถึง  500

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]