คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ จ้างล้างบ่อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลโรงผลิตน้ำที่ 2 30 พ.ย. 542
กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 30 พ.ย. 542
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด นายเศกสรรค์ ขุนสายทอง 1 ต.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด นางสาวนุชรัตน์ จุลพระทัย 1 ต.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด นางฉวีวรรณ สุภารี 1 ต.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด นางประนอม ขุนสายทอง 1 ต.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ iMAC 27 ก.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19 ก.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดซื้อชั้นวางของเอนกประสงค์และเก้าอี้ 1 ก.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โครงการศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 30 เม.ย. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์) 21 เม.ย. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โครงการวารสารศิลป์ พีระศรี ปี 2564 1 เม.ย. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โครงการปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารศิลป์ พีระศรี 2 กับ อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 22 มี.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โครงการปรับปรุงอาคารจิตรกรรม 1 วังท่าพระ 22 มี.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาซ่อมแท่นพิมพ์ลิทโธกราฟ 5 มี.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปั่นไฟ อาคารศิลป์พีระศรี 3 10 ก.พ. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชุดรักษาความปลอดภัยอาคารศิลป์พีระศรี 2 19 ม.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชุดรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร (ภายในภายนอก) 7 ม.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชุดรักษาความปลอดภัยหอศิลป์บรมราชกุมารี 5 ม.ค. 2564
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 23 ธ.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ฮิตาชิ 22/10/2563 22 ต.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร นางสาวอนุสา มูลศรี 1 ต.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร นางสาวนุชรัตน์ จุลพระทัย 1 ต.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร นางฉวีวรรณ สุภารี 1 ต.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมากำจัดและควบคุมปลวก 1 ต.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร นายเศกสรรค์ ขุนสายทอง 1 ต.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ พิมพ์สูจิบัตร การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมครั้งที่ 37 (Surviving) 28 ส.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ฮิตาชิ 3 ส.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 12 พ.ค. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ โครงการวารสารศิลป์พีระศรี 2563 (ฉบับออนไลน์) 9 เม.ย. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงาน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชุดปฏิบัติงานจิตรกรรม 1 เม.ย. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชุดปฏิบัติงานประติมากรรม 1 เม.ย. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชุดปฏิบัติงานทัศนศิลป์ 1 เม.ย. 2563
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างออกแบบและประมาณราคาอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรมฯ 1 พ.ย. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ขนของ 1 พ.ย. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ บริการกำจัดและควบคุมปลวก 1 ต.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรรมอาจารย์ ครั้งที่ 36 (ANTHROPOCENE) 30 ส.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างพิมพ์วารสารศิลป์ พีระศรี JOURNAL OF FINE ART ปี 7/1 23 ส.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์สูบัตร PRINT IN PHANG NGA 2019 12 ก.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างพิมพ์สูจิบัตรจิตรกรรมเพื่อสุขภาพชีวิต 12 ก.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างพิมพ์วารสารศิลป์พีระศรี JOURNAL OF FINE ARTS ปี 6 เล่ม 2 2 เม.ย. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างเหมาจัดพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการสิลปนิพนธ์ปีการศึกษา 2561 1 เม.ย. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์,จอรับภาพชนิดมอเตอร์ 19 มี.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ชุดปฏิบัติการพื้นฐานเทคนิคสื่อผสม 19 มี.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระบบเสียงห้องประชุม 14 มี.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับศิลปะภาพพิมพ์ 21 ก.พ. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 15 ก.พ. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระบบภาพและเสียงห้องบรรยาย 30 ม.ค. 2562
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จ้างออกแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารศิลป์ พีระศรี 2 และอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 11 ม.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  351 ถึง  400

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]