คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
สำนักบริการวิชาการ ผลิตสื่ออินเทอร์แอ็กทีฟ (Interactive Media) ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” 23 เม.ย. 2564
สำนักบริการวิชาการ จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร เทพแห่งศิลปะวิทยาการ รุ่น 77 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ธ.ค. 2563
สำนักบริการวิชาการ จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29 ก.ค. 2563
สำนักบริการวิชาการ จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร เทพแห่งศิลปะวิทยาการ รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ 8 พ.ค. 2563
สำนักบริการวิชาการ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Native) นำร่อง และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 22 ม.ค. 2563
สำนักบริการวิชาการ จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 ส.ค. 2562
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาบริการจัดศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองโบราณ และพื้นที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามข้อเสนอโครงการศึกษาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ UTM จำนวน 7 เมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 ก.ค. 2562
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาจัดงาน "เปิดตัวนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์" ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 18 ก.ย. 2561
สำนักบริการวิชาการ เช่าสถานที่จัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 18 ก.ย. 2561
สำนักบริการวิชาการ จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสมือนจริงและจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 18 ก.ย. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองโบราณ ณ รัฐอุตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 17 ส.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาบริการจัดหาตั๋วโดยสารเครื่องบินโครงการจัดศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองโบราณ ณ รัฐอุตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ตามข้อเสนอโครงการศึกษาวิเคราะห์กำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศระบบ UTM จำนวน 12 เมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 6 ส.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมเปิดตัวสินค้าอัตลักษณ์เมืองเศรษฐกิจชุมชน โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” 31 ก.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้พุทธศาสนา โครงการพัฒนาหลักสูตรพร้อมเนื้อหาเพื่อใช้สำหรับระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (E-Learning Content) ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 16 ก.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างออกแบบและผลิตสื่อในการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 4 ก.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างดำเนินการดูแล ตรวจสอบและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 2 ก.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างดำเนินการจัดประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดออฟไลน์เมืองเศรษฐกิจชุมชน โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” 2 ก.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายและสนับสนุนการทำตลาดออนไลน์ เมืองเศรษฐกิจชุมชน โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” 28 มิ.ย. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาผลิตสติ๊กเกอร์ สายคาด และป้ายสินค้า ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 11 มิ.ย. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0 11 มิ.ย. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาซ่อมประติมากรรม เจตจำนงแห่งความรัก โครงการซ่อมประติมากรรมของธนาคารกรุงไทยที่ชำรุด จำนวน 10 ชิ้น 5 ม.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาซ่อมประติมากรรม ชุดที่ 3 โครงการซ่อมประติมากรรมของธนาคารกรุงไทยที่ชำรุด จำนวน 10 ชิ้น 5 ม.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาซ่อมประติมากรรม ชุดที่ 2โครงการซ่อมประติมากรรมของธนาคารกรุงไทยที่ชำรุด จำนวน 10 ชิ้น 5 ม.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาซ่อมประติมากรรม ชุดที่ 1โครงการซ่อมประติมากรรมของธนาคารกรุงไทยที่ชำรุด จำนวน 10 ชิ้น 5 ม.ค. 2561
สำนักบริการวิชาการ จ้างเหมาซ่อมประติมากรรม สภาวะความแปลกแยก โครงการซ่อมประติมากรรมของธนาคารกรุงไทยที่ชำรุด จำนวน 10 ชิ้น 5 ม.ค. 2561
สำนักหอสมุดกลาง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 27 ธ.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมตรวจสอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ Turnitin จำนวน 1 รายการ 9 ธ.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง เช่าโปรแกรมฐานข้อมูล EndNote Yr2021 จำนวน 1 รายการ 9 ธ.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง Inter Active Touch Screen TV ขนาด 86 นิ้ว ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เครื่อง 7 ธ.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 22 ก.ย. 2564
สำนักหอสมุดกลาง ซื้อ eBook จำนวน 54 รายการ 6 ก.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5 ก.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครื่อข่าย หอสมุดวังท่าพระ 24 มิ.ย. 2564
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 7 พ.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง จ้างซ่อมแซมอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 2 เม.ย. 2564
สำนักหอสมุดกลาง จ้างปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม DSpace จำนวน 1 รายการ 24 มี.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง จ้างพัฒนา Web Application การเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม DSpace จำนวน 1 รายการ 24 มี.ค. 2564
สำนักหอสมุดกลาง จ้างศึกษาข้อมูลและผลิตเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมและออกแบบ เพื่อเผยแพร่ในสื่อของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ก.พ. 2564
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 17 ธ.ค. 2563
สำนักหอสมุดกลาง โปรแกรมฐานข้อมูล Endnote Yr.2020 4 ธ.ค. 2563
สำนักหอสมุดกลาง ค่าเช่าโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin 17 พ.ย. 2563
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 17 พ.ย. 2563
สำนักหอสมุดกลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 20 ต.ค. 2563
สำนักหอสมุดกลาง จัดจ้างดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของหอสมุดจากบริษัท Innovative Interfaces GLOBAL.LTd. 2 ก.ย. 2563
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 21 ก.ค. 2563
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างซ่อมแซมตู้ MAIN ไฟฟ้า (Main Distribution Board) และหม้อแปลงไฟฟ้า 21 ก.ค. 2563
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 24 มิ.ย. 2563
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างซ่อมแซมระเบียงดาดฟ้า อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 1 มิ.ย. 2563
สำนักหอสมุดกลาง งานจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อประปาและอุปกรณ์ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 20 พ.ค. 2563
สำนักหอสมุดกลาง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ 1 31 มี.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  2151 ถึง  2200

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]