คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควตาการเรียนการสอนทุกชั้นปี 4 มิ.ย. 2563
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควตาการเรียนการสอนทุกชั้นปี 21 พ.ค. 2563
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งสายสัญญาณระบบ wireless หอพักนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ 17 เม.ย. 2563
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งสายสัญญาณ UTP หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 16 เม.ย. 2563
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ติดตั้งสายสัญญาณ UTP หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 16 เม.ย. 2563
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) 2 เม.ย. 2563
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Data Center 2 พ.ค. 2562
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา ABAP 10 ม.ค. 2562
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 27 ก.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าวงจรสื่อสารสำหรับอินเตอร์เน็ต MPLS 50 Mbps 7 ก.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บริการพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควต้าการเรียนการสอนทุกชั้นปี 6 ก.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อาคาร 50 ปี/อาคารเอนกประสงค์ 22 ส.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ส.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบบริการจัดการผู้ใช้ (Identity Management - IDM) 19 ก.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร80 แกรม เอ 4 6 ก.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าอุปกรณ์เครือข่ายหลักและอุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 26 มิ.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควตาการเรียนการสอนทุกชั้นปี 4 วิทยาเขต 12 มิ.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำรองข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน 29 พ.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี พิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควต้าการเรียนการสอนทุกชั้นปี 5 เม.ย. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาตามโควตาการเรียนการสอนทุกชั้นปี 20 มี.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมสำรองข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน 15 มี.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 12 มี.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในลักษณะ Cloud 8 มี.ค. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์โครงการผลิตสื่อการสอนแบบ www 5 ก.พ. 2561
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟต์ 14 ธ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสำหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) 14 ธ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน 15 พ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี บำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage) 6 พ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศควบคุมความชื้นอัตโนมัติ 2 ต.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าวงจรสื่อสารสำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต MPLS 50 Mbps 25 ก.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างกั้นห้องกระจก อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเก่า 20 ก.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 ก.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 12 ก.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 21 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 21 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกณ์ AP หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี โปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ออายุซอฟต์แวร์ระบบจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน 15 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ต่อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบสำรองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 ส.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง 18 ก.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมแซมห้อง e-Learning Service ชั้น 3 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกเก่า 18 ก.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 22 ตัว 15 มิ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า) ด้านทิศเหนือ ส่วนที่ชำรุด 1 มิ.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 24 พ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี จัดซื้อซอฟต์แวร์ Veeam backup & Replication Enterprise 4 พ.ค. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ซ่อมแซมพื้นทางเดินอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ตึกเก่า) 20 เม.ย. 2560
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี เช่าใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลักษณะ Cloud ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 6 Lic 29 มี.ค. 2560

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  2051 ถึง  2100

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]