คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด 17 ก.ย. 2558
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง 17 ก.ย. 2558
วิทยาลัยนานาชาติ ชื่อโครงการ จ้างจัดโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ ชื่อโครงการ จ้างจัดโครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ทีบีเอสจัดการประกวดหนังสั้นดิจิคอนซิกซ์เอเชีย 23 ส.ค. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างจัดโครงการพัฒนาทักษะในการปรับตัวและเสริมสร้างสุขภาพจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2564 “SUIC Freshmen Life Adjustment Program, Academic Year 2021” 5 ก.ค. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ก.ค. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 15 มิ.ย. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ก.พ. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ 29 ม.ค. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ 25 ม.ค. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 22 ม.ค. 2564
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ 2 พ.ย. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างเหมาบริการจัดประชุมออนไลน์ 21 ต.ค. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 2 ก.ค. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Adobe Software 16 เม.ย. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 16 มี.ค. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 20 ก.พ. 2563
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ 19 ธ.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 1 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างพิมพ์แผ่นพับ(โบว์ชัวร์) 1 พ.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 24 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อเครื่องดูดสารเคมี 17 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ 17 ต.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น8,9 อาคาร กสทโทรคมนาคม บางรัก 20 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ 2 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำ Powerbank 1 ส.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 24 เม.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ 23 เม.ย. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างรื้อถอนและติดตั้งป้ายสติ๊กเกอร์ 19 มี.ค. 2562
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างผลิตแผ่นพับ(โบว์ชัวร) 4 ธ.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างขนย้ายครุภัณฑ์ 28 พ.ย. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 9 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก 27 พ.ย. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างออกแบบพื้นที่อาคารจอดรถชั้น 8-9 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก 16 ต.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จัดซื้อครุภัณฑ์ 8 ส.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 ก.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 23 พ.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างผลิตแผ่นพับ(โบว์ชัวร์) 19 เม.ย. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ เช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Adobe Software 8 มี.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 ก.พ. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24 ม.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ 22 ม.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างลงโฆษณาผ่าน Adwords และ Facebook 16 ม.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กับสื่อ Dek-D 15 ม.ค. 2561
วิทยาลัยนานาชาติ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 17 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์กับโครงการ U-Review 2017 12 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างพิมพ์หนังสือครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 9 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน SUIC's 15th International Conference and Exhibition The Integration of Art, Creativity and Management Silpakorn University International College 19-20 October 2017 5 ต.ค. 2560
วิทยาลัยนานาชาติ จ้างเหมาติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์กั้นนก 5 ต.ค. 2560

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  1951 ถึง  2000

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]