คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อเครื่องบดตัวอย่างสภาพแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 23 มี.ค. 2564
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างปรับปรุงหลังคาและบ่อเพาะพันธุ์ปลา 14 ธ.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกจา จำนวน 30 เครื่อง 27 ก.ย. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 20 ก.ย. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบสุขาภิบาล อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ก่อสร้างโรงเรือนไก่เนื้อระบบปิด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 พ.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29 ม.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 18 ตู้ 24 ม.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 18 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือจำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 31 พ.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์โคเนื้อ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีตกลงราคา 29 มิ.ย. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 30 มี.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการดูแลสวนและสนาม อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Microtome) สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ 19 พ.ย. 2557
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 542
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 23 ธ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 8 ธ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Self-Test Kits 2 ธ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 16 พ.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและชายที่ชำรุด ชั้น1 อาคาร 36 ปี 1 พ.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 19 ต.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 16 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 16 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณโทรศัพท์และตู้เหล็กรองรับคู่สายโทรศัพท์ชำรุด 13 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 5 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 301 อาคาร 36 ปี 5 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการซ่อมแซมห้อง อ.36-101 5 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 4 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(GENERATOR)อาคาร 36 ปี 3 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างออกแบบและเขียนแบบโครงการปรับปรุงอาคารอักษรศาสตร์ 3 3 ส.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมพื้นโถงทางเดินชำรุด อาคาร 50 ปี 23 ก.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมลิฟต์ชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ 23 ก.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 29 มิ.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคารอักษรศาสตร์ 1 และ2 28 มิ.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 22 มิ.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร 50 ปี 22 มิ.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ 28 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด 28 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าชำรุด ประจำอาคารวชิรมงกุฎ 21 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ กล้องดิจิตอล 13 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 13 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ 12 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมตาข่ายกันนกชำรุด 11 พ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องพื้นและสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ชำรุด ชั้น2 อาคาร 36 ปี 7 พ.ค. 2564

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  1401 ถึง  1450

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]