คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างตกแต่งภายในสำหรับห้องพักอาจารย์และโถงต้อนรับศูนย์ออกกำลังกาย ชั้น 2 อาคารโสมสวลี 25 ก.พ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ ผู้นำศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 3 มีนาคม 2559 23 ก.พ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ งานทำถนนคอนกรีตบริเวณด้านหลังอาคารโสมสวลีและปูถนนยางแอสฟัลท์ 9 ก.พ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียแอลซีดีโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 8 ก.พ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์ออกกำลังกาย ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 8 ก.พ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ ผู้นำศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีตกลงราคา 21 ม.ค. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์และชุดเครื่องเสียงประจำศูนย์ออกกำลังกายชั้น 2 12 ม.ค. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 8 ม.ค. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุด ชุดเครื่องเสียงประจำห้องเรียน จำนวน 5 ชุด 4 ธ.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำรั้วระแนงไม้ติดกับเรือนทับเจริญ 20 พ.ย. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างเช่าสถานที่สำหรับจัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 11 9 พ.ย. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างขยายแนวรั้วพร้อมทำรั่วใหม่ยาว 60 เมตร 6 พ.ย. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างขยายแนวรั้วพร้อมทำรั้วใหม่ยาว 50 เมตร 6 พ.ย. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างผู้นำศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ 6 พ.ย. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารว่างเช้า-บ่ายพร้อมอาหารกลางวันและวัสดุประกอบอาหารของโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย 2 พ.ย. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำอาหารว่างเช้า-บ่าย พร้อมอาหารกลางวันและวัสดุประกอบอาหารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา 26 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงอาหารอาคารอเนกประสงค์ 20 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างผู้นำศึกษาดูงานโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กับ KDU University College ณ ประเทศมาเลเซีย 16 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ควบคุมประตูอาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ช่วยสอนหน้าห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง 8 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ 6 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำความสะอาดอาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ 1 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 3 1 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 1 และ2 1 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 1,2,3,4 1 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ประจำอาคารอเนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์ออกกำลังกาย ช้น 2 จำนวน 1 ชุด 8 พ.ค. 2558
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดซื้อชุดสแกนวัตถุ 3 มิติแบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18 พ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 ส.ค. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบสร้างแบรนด์พร้อมอัตลักษณ์องค์กรและจัดทำเวปไซต์ศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านกสารออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 ก.ค. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างเหมารวบรวมข้อมูลแลพจัดทาข้อมูลประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เพื่อใช้สาหรับโครงการฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ : การเรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 11 มิ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและจัดทาข้อมูลประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเสาชิงช้า และบริเวณโดยรอบ เพื่อใช้สาหรับโครงการฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ : การเรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 11 มิ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและจัดทาข้อมูลประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและบริเวณโดยรอบ เพื่อใช้สาหรับโครงการฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ : การเรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 11 มิ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและจัดทาข้อมูลประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เพื่อใช้สาหรับโครงการฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ : การเรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 11 มิ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างเหมาจัดทาภาพจาลองสถานที่และย่านเก่ากรุงเทพฯ เพื่อใช้สาหรับโครงการฟื้นชีวิต กรุงเทพฯ : การเรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 11 มิ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างเหมาถ่ายภาพสถาปัตยกรรม รังวัด เขียนแบบสถาปัตยกรรม เพื่อใช้สาหรับโครงการฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ : การเรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 11 มิ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างเหมาถ่ายภาพสถานที่ ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้สาหรับโครงการฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ : การเรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 11 มิ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างเหมาออกแบบภาพประกอบออกแบบและจัดทารูปเล่มหนังสือจาลองภาพกรุงเทพฯ และสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้สาหรับโครงการฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ : การเรียนรู้แนวใหม่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ 11 มิ.ย. 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่าห้องประชุม 15 ก.ย. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ 21 ก.ค. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 13 ก.ค. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ 29 พ.ค. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ้างปรับปรุงโครงสร้างเวปไซต์ 27 พ.ค. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วังท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพักอาจารย์ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วังท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุมและสำนักงาน อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วังท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วังท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่าจ้างซ่อมลิฟต์ประจำอาคารศิลป์ 1 29 ม.ค. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจ้างจัดทำต้นฉบับหนังสือและต้นฉบับหนังสือแปลทางสถาปัตยกรรม 9 ม.ค. 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจ้างทำเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 มิ.ย. 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานจ้างทำต้นฉบับหนังสือแปลทางสถาปัตยกรรม 15 มี.ค. 2562

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  1351 ถึง  1400

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]