คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 31 พ.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์โคเนื้อ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีตกลงราคา 29 มิ.ย. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 30 มี.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการดูแลสวนและสนาม อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Microtome) สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ 19 พ.ย. 2557
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 542
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อถังน้ำดี 25 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ปั๊มสูบน้ำ ขนาด 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 9 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าชำรุด ชั้น6 อาคาร 36 ปี 1 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อกล้องWEBCAM 1 มี.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียน 410 ชั้น4 อาคารวชิรมงกุฎ 17 ก.พ. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Arts Su (หลักสูตรเอเชียศึกษา) 15 ก.พ. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี 3 ก.พ. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร 36 ปี 1 ก.พ. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำประปาเปิด – ปิด ที่ชำรุด อาคาร 36 ปี 14 ธ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคาร 36 ปี 3 ธ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 ธ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 ธ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมระบบสปิงเกอร์รดน้ำต้นไม้ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณลานทรงพล 25 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ 18 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างพัฒนาเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมลิฟต์ อาคาร 36 ปี ชำรุด 16 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 16 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคาร 50 ปี 12 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเต้ารับคอมพิวเตอร์ชำรุด 3 พ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมไฟฟ้าชำรุด ชั้น1 อาคาร 36 ปี 19 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมปั๊มน้ำมอเตอร์สูบน้ำดีชำรุด อาคารวชิรมงกุฎ 9 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าและสวิตช์ไฟฟ้าชำรุด 8 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า 5 ต.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมตาข่ายกันนก อาคารวชิรมงกุฎ 18 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ห้องประชุม Conference) 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำป้ายภายในคณะอักษรศาสตร์ 31 ก.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมลิฟต์ที่ชำรุด อาคาร 50 ปี 30 ก.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิไร้สาย 14 ก.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมกระเบื้องยางปูพื้นชำรุด อาคาร 36 ปี 30 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ 30 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ห้อง อษ 1202 24 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ชั้น2,3 และ4 อาคาร 36 ปี 12 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมสิ่งชำรุด 1 มิ.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารอักษรศาสตร์1,2 และ3 21 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำความสะอาดภายนอก-ภายใน ชั้น2-3 อาคาร 50 ปี 12 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 8 พ.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2118 รายการ แสดงข้อมูลที่  1301 ถึง  1350

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]