คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 20 ก.ย. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบสุขาภิบาล อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ก่อสร้างโรงเรือนไก่เนื้อระบบปิด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 พ.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29 ม.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 18 ตู้ 24 ม.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 18 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือจำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 31 พ.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์โคเนื้อ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีตกลงราคา 29 มิ.ย. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 30 มี.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการดูแลสวนและสนาม อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Microtome) สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ 19 พ.ย. 2557
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 542
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 2 พ.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ 12 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ชุดไมโครโฟนไรสาย พร้อมอุปกรณ์และติตั้ง 11 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 7 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าชำรุด ชั้น5 อาคาร 50 ปี 7 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 เม.ย. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมหลังคาชำรุด อาคารวัชรนาฏยสภา 15 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 10 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ 9 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อม่านม้วน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 9 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมหลังคาชำรุด อาคารอักษรศาสตร์5 8 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด อาคารอักษรศาสตร์5 4 มี.ค. 2565
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด 25 ก.พ. 2565
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าชำรุด ชั้น2 อาคาร 36 ปี 21 ธ.ค. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบประกาศเสียงตามสายประจำอาคาร 36 ปี และอาคาร 50 ปี พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 7 มิ.ย. 2564
คณะอักษรศาสตร์ จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์3 3 ส.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำความสะอาดภายนอก-ภายใน ชั้น2-3 อาคาร 50 ปี 12 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมสิ่งชำรุด ภายในคณะอักษรศาสตร์ 8 พ.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสายโทรศัพท์ภายในและตู้พักสายโทรศัพท์ ชั้น2-4 อาคาร 50 ปี 16 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมเครื่องไฟร์ปั๊มน้ำดับเพลิง อาคาร 50 ปี 16 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเดินสายเมนสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ชั้น1-8 อาคาร 50 ปี 10 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารอักษรศาสตร์ 1 2 และ 3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เม.ย. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้น3 และชั้น3 อาคาร 50 ปี 19 ก.พ. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ หมายเลข3 อาคาร 50 ปี 31 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาจารย์ชายและหญิง ชั้น2 อาคารอักษรศาสตร์2 28 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง 16 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยวไฟเบอร์กลาส 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ANSI lumens 15 ม.ค. 2563
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าลิฟต์ อาคาร 50 ปี 9 ม.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1873 รายการ แสดงข้อมูลที่  1101 ถึง  1150

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]