คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 1 และ2 1 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 1,2,3,4 1 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำความสะอาดอาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ 1 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ จัดจ้างทำความสะอาดอาคารศึกษาศาสตร์ 3 1 ต.ค. 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ครุภัณฑ์ประจำอาคารอเนกประสงค์คณะศึกษาศาสตร์ ศูนย์ออกกำลังกาย ช้น 2 จำนวน 1 ชุด 8 พ.ค. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกจา จำนวน 30 เครื่อง 27 ก.ย. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 20 ก.ย. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบสุขาภิบาล อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ก่อสร้างโรงเรือนไก่เนื้อระบบปิด ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10 พ.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29 ม.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 18 ตู้ 24 ม.ค. 2561
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 18 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือจำนวน 1 เครื่อง 16 ส.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 31 พ.ค. 2560
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์โคเนื้อ จำนวน 4 ตัว ด้วยวิธีตกลงราคา 29 มิ.ย. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 30 มี.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2559
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ้างเหมาบริการดูแลสวนและสนาม อาคารปฏิบัติการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่ง บุคลากรและนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 17 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องบดตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฟาร์มสาธิตคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 7 ก.ย. 2558
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเนื้อเยื่อ (Microtome) สำหรับงานพยาธิวิทยา จำนวน 1 รายการ 19 พ.ย. 2557
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 30 พ.ย. 542
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมลิฟต์ อาคารวชิรมงกุฎ 28 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 28 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 26 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างติดตั้งสายใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์สำหรับอินเตอร์เน็ต อาคารวัชรนาฏยสภา 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมสิ่งชำรุดภายในคณะอักษรศาสตร์ 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบท่อส่งน้ำดับเพลิง 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างทำตาข่ายกันนก อาคารวชิรมงกุฎ 23 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซ่อมสิ่งชำรุด อาคาร 36 ปี 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนโคมไฟฟ้า 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร 36 ปี 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องเก็บของด้านหลังอาคารอักษรศาสตร์3 22 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ เครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS ระบบ RTK พร้อมโปรแกรมประมวลผล ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด 9 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมเทพยสุวรรณ อาคาร 36 ปี ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 8 พ.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในคณะอักษรศาสตร์ 11 ก.ย. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคาร 36 ปี) 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมห้องน้ำชาย – หญิง อาคารวชิรนาฏยสภา(A4) 31 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 36 ปี) 23 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมหลังคาลานกิจกรรมด้านหลัง อาคาร 36 ปี 20 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องกิจกรรมคณะอักษรศาสตร์ อาคาร 36 ปี 20 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างซ่อมแซมห้องบรรณาธิการฟ้าอักษร และซ่อมแซมพื้นด้านหน้า อาคาร 36 ปี 16 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อาคารวชิรมงกุฎ) 15 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (อาคารอักษรศาสตร์ 1) 15 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดจ้างสำรวจฐานราก อาคารอักษรศาสตร์ 3 13 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ส.ค. 2561
คณะอักษรศาสตร์ จ้างเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ชั้น 1-2 อาคารอักษรศาสตร์2 31 ก.ค. 2561

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1454 รายการ แสดงข้อมูลที่  851 ถึง  900

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]