คณะวิชา/หน่วยงาน

 
 

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง : ทุุกคณะ/วิชา

หน่วยงาน
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ
คณะวิทยาการจัดการ งานจัดจ้างเหมาผลิตแผ่นซีดีเพลงประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 5,000 แผ่น 2 ก.พ. 2560
คณะวิทยาการจัดการ งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1 2 ธ.ค. 2559
คณะวิทยาการจัดการ งานจัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า, สัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคารบริหาร 6 พ.ย. 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 23 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องเคลือบผิวให้นำไฟฟ้าในระบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 23 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ชุดวิเคราะห์ค่าความร้อนของตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด 5 พ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาเครื่อง NMR Spectrometer 300MHz 10230858 1 ต.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาเครื่อง ICPOES 1 ต.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6 อาคาร 24 ส.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 30 ก.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์ขยายช่องแปลงสัญญาณ 29 ก.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเซนติฟิวจ์ จำนวน 10 เครื่อง 8 ก.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 2200VA 5 ก.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อจอรับภาพแบบมอเตอร์ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ 29 มิ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 25 มิ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อซอฟแวร์ระบบฐานข้อมูลสำหรับเครื่องแม่ข่าย 21 มิ.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา 25 พ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง 14 พ.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออะไหล่ลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์ 1 30 เม.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมเบรกเกอร์อัตโนมัติอาคารวิทยาศาสตร์ 1, 4 20 เม.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อกล้องสนทนาผ่าน VDO จำนวน 9 ตัว 20 เม.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 เม.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมลิฟต์ขนของประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 3 2 เม.ย. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ (Project) 11 มี.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ เก้าอี้พนักพิงสูง 10 มี.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซมระบบกันซึมและผนังอาคารวิทยาศาสตร์ 3 8 มี.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมท่อสูบน้ำประปาใต้ดินอาคารวิทยาศาสตร์ 4 5 มี.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 4546 อาคารวิทยาศาสตร์ 4 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มี.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ งานจ้างซ่อมตู้ดูดไอระเหยสารเคมีชนิดต่อท่อ (Fume hood) 22 ก.พ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนมิเตอร์น้ำประปาพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องถ่ายทอดมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย 5 ก.พ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมสวิตช์สองทางอัตโนมัติ 29 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์ประกอบของเครื่อง ICP-MS เพื่อวิเคราะห์ตัวอย่างสารละลายชนิดไฮโดรคาร์บอน 28 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 4 26 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 22 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ๔๕๔๕ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ โครงการ 15 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสตรีมมิ่ง 12 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาทางเดินเข้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 5 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้ออุปกรณ์ลิฟต์ประจำอาคารวิทยาศาสตร์ 1 5 ม.ค. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายเหล็กกันหนูและมุ้งลวดกันยุง 1 ธ.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาเครื่อง NMR spectrometer 300MHz 25 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เตรียมและวิเคราะห์สารสกัดทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด 12 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ เช่าใช้ลิขสิทธิ์โปรแกรมสำเร็จรูป IBM SPSS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษา เครื่อง Scanning Electron Microscope FESEM MIRA LMU:SN:118-0061 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ต.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6 อาคาร 24 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 รายการ 20 ส.ค. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ ซื้อครุภัณฑ์ชุดสตรมี มิ่ง ห้องเรียน วมว 20 ส.ค. 2563

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2324 รายการ แสดงข้อมูลที่  601 ถึง  650

หน้าที่ : [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47]